Transcript Podcast Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Bestuurdersaansprakelijkheid betekent dat u persoonlijk aansprakelijk gesteld wordt voor onbehoorlijk bestuur voor de volledige financiële schade. Niet alleen voor uw eigen fouten maar ook voor fouten van een medebestuurslid bent u aansprakelijk. Dat zorgt vaak voor langdurige juridische gevechten en als toetje soms een financiële aansprakelijk die uit privé moet worden betaald. U begrijpt dat een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering op dat moment heel erg welkom is maar daarover later meer.

In deze uitzending ga ik eerst een paar voorbeelden geven van bestuurdersaansprakelijkheid zodat u gevoel krijgt van de risico’s. Laten we vrolijk en muzikaal beginnen.

Een stichting van een jazzfestival organiseert een mooi weekend maar er komen bijna geen bezoekers. Het gevolg is een zwaar financieel debacle en de stichting gaat failliet. De achterblijvende crediteuren (dat kunnen bands, cateraars, verhuurder locatie zijn) stellen de bestuursleden van de stichting aansprakelijk en dan kun je als bestuurder niet wegkijken.

 

Maar ook bij sportverenigingen zijn er veel risico’s voor bestuurders.

Het bestuur van zo’n vereniging koopt een stuk grond voor de bouw van een nieuw clubhuis. Iemand vergeet per ongeluk bij de koop een ‘schoon grond verklaring’ te eisen. Achteraf blijkt de aangekochte grond vervuild en blijft de vereniging met een grote schade zitten.
Ook bij mkb en grote bedrijven kan het onverwacht op het bordje van een bestuurder terecht komen. Een voorbeeld;
Het bestuur van een scheepswerf heeft een overeenkomst getekend voor de bouw van twee zeer grote baggerschepen, iedereen is blij. In plaats van winst te kunnen boeken komt er een verlies van ruim 25 miljoen euro en het bedrijf gaat failliet. De curatoren stellen de bestuurders persoonlijk aansprakelijk want ze hadden kunnen weten dat het fout zou gaan want ze waren eigenlijk te klein voor zo’n grote order.

Dit waren een paar voorbeelden maar in de aantekeningen kunt u er veel meer terugvinden.

 

Wat gebeurd er dan? Dan komt bijna dezelfde dag de curator langs.

Wat doet die curator? Bij een faillissement bent u plotseling niet meer de baas over het bedrijf; dat is de curator. Die denkt niet met u mee maar denkt alleen maar aan de schuldeisers en aan zichzelf. Die curator wordt aangewezen door de rechtbank en zijn vaak gewoon zelfstandige juristen die het werk doen dat de officier van justitie hen opdraagt.

Die curatoren krijgen betaald uit de waarde van de boedel. Oftewel het geld dat nog kan worden vrijgemaakt. Een curator zal dus vaak snel stoppen met een aansprakelijkheidsprocedure als er helemaal geen geld in een boedel zit.

Kan de curator echter lange tijd wel zijn nota’s betaald krijgen of is er een grote kans op een succesvolle aansprakelijkheidsstelling, dan is de kans op een langere procedure veel groter. Een goede curator zal echter vooral de belangen van de schuldeiser in het oog houden en niet zijn eigen belang. Maar hij zal het ook niet erg vinden als die twee samen gaan.

 

Wanneer kunt u eigenlijk bestuurlijke aansprakelijkheid worden gesteld? Dat is een heel rijtje aan redenen. Vrijwel altijd is er iets te vinden waardoor u privé aansprakelijk kunt worden gesteld voor de gehele schuld. Het maakt dus niet uit of u wist of dat het iemands anders z’n schuld is. Zelfs als u nog maar net een week aangetreden bent als bestuurder kunt u de pineut zijn. U bent dan overigens hoofdelijk privé aansprakelijk voor de gehele schuld.
Nu een opsomming van de juridische redenen om iemand aansprakelijk te stellen.

 • Het niet goed bijhouden van de boekhouding. Niet slim proberen te zijn door de administratie achter te houden want bij faillissement het weggooien van de boekhouding zodat een curator niets terug kan vinden levert ook direct een persoonlijke aansprakelijkheid op.
 • Niet of te laat opmaken van de jaarrekening en denk ook aan de publicatieplicht bij de jaarcijfers van Kamer van Koophandel.

–     In het jaarverslag een misleidende voorstelling geven van de positie van de vennootschap is ook een reden.

–     Het niet tijdig melden van betalingsonmacht.

–     Snel beslissingen nemen met verregaande financiële consequenties.

 • Geen schriftelijke verslaglegging van beslissingen. Of het aangaan verplichtingen terwijl een faillissement op korte termijn niet ondenkbaar is.
 • Slecht debiteuren beleid.
 • Sommige crediteuren betalen wel en andere niet, dit mag ook niet. Heel begrijpelijk soms, maar dit selectief betalen levert ook direct ene bestuurlijke aansprakelijkheid op.
 • Zakelijke of privé belangen door elkaar heen laten lopen.
 • Veel zekerheden geven aan banken is ook niet handig.
 • Het niet op tijd informeren van aandeelhouders en commissarissen over ellende in het bedrijf.
 • Niet goed letten op wat er in de statuten staat.
 • Persoonlijk er financieel beter van worden van een faillissement of familie bevoordelen.
 • Zelfs besluiteloosheid van bestuurders en te lang wachten met het aanvragen van een faillissement levert een bestuurlijke aansprakelijkheid op.
 • Het uitlenen van geld zonder daarvoor zekerheid te vragen mag ook niet.
 • Het aangaan van leningen terwijl je weet dat je ze vermoedelijk niet kunt terugbetalen .
 • Zwart geld ontvangen of betalen.

Door de nieuwe wetgeving komen steeds meer zaken plotseling terecht bij een bestuurder, denk eens aan cybercrime. Meldt het bedrijf dat bijvoorbeeld niet op tijd, dan kan de bestuurder direct hoofdelijk privé aansprakelijk worden gesteld.

Als u ooit bestuurlijk aansprakelijk wordt gesteld bij een faillissement, dan geeft dat vele ondernemers direct een grote schrok. Immers was het bedrijf al failliet gegaan en vaak rekenen ze niet op nog extra juridische problemen. Niet alleen bestaat het bedrijf niet meer maar ook het eigen inkomen is gestopt. Plotseling gaat het ook over het eigen huis, spaargeld en persoonlijke toekomst. De meeste bestuurders moeten daarna een gesprek met hun privé partner aangaan over de nieuwe situatie, vaak dus een zeer stressvolle situatie.

Een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering kan dan een oplossing zijn. Naast het bedrag van de schadevergoeding zijn ook de kosten van verweer gedekt. Ook al wordt een aanspraak niet toegewezen, dan lopen de kosten al snel op en is er specialistische kennis nodig. Een uurtarief voor dit soort juristen begint bij 200 euro en kan stijgen tot 400-500 per uur.

 

Het afsluiten van een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor het bedrijf, stichting of vereniging vergt meestal een lange aanloop. Verzekeraars willen goed inzicht krijgen in de financiële situatie van een bedrijf. Zeker als het bedrijf complex is en er grote financiële belangen zijn volgt er een lange aanvraagprocedure. Ook zullen er jaarlijks steeds weer nieuwe toets momenten zijn vanuit de verzekeraar.

 

Tot 10 miljoen euro omzet moet u rekenen op ongeveer een premie van 1000 euro per jaar.

Voor kleinere stichtingen en verenigingen wordt er trouwens vaak met eenvoudige standaard producten gewerkt met redelijke premies.  Die premies kunnen zo rond de 300-400 euro per jaar uitkomen voor een kleine stichting of vereniging.

 

Het is de gewoonte altijd het gehele bestuur en de commissarissen te verzekeren op één polis. Individuele polissen komen eigenlijk nauwelijks voor.

 

Als u bestuurlijk aansprakelijk wordt gesteld wil nog niet zeggen dat u ook altijd direct bestuurlijk aansprakelijk bent. Er moet dus juridisch sprake zijn van onbehoorlijk bestuur. En dit onbehoorlijke bestuur moet ook hebben gezorgd voor het faillissement. U begrijpt een ingewikkelde materie en vaak draait het uit op lange juridische gevechten.

Er is ook goed nieuws. Het komt regelmatig helemaal niet voor een rechter en kan een zaak vooraf financieel geschikt worden tussen de partijen.

Als laatste, als u er ooit in terecht komt in zo’n bestuurlijke mallemolen, vat het niet persoonlijk op maar probeer samen met een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekeraar of een goede jurist het faillissement zo zakelijk mogelijk af te wikkelen.

En laat het niet uw privé situatie beïnvloeden. it isn’t personal it’s just liabilty.

 

____________________________________________________________________________
Aantekeningen

Naam podcast; Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

 

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering waarborgt privé aansprakelijkheid. Maar waar zitten de fijne kneepjes. In deze podcast grondige uitleg met tips en voorbeelden.

 

Wikipedia

https://nl.wikipedia.org/wiki/Bestuurdersaansprakelijkheid

 

Belastingdienst

http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/aangifte_betalen_en_toezicht/aansprakelijkheid/bestuurdersaansprakelijkheid/

 

Rechtspraak

https://www.rechtspraak.nl/

Zoek op bestuurdersaansprakelijkheid

 

Centraal beheer premieberekening

https://www.centraalbeheer.nl/zakelijk/bedrijfsverzekeringen/bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering/paginas/bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.aspx#premieberekenen

 

 

Stichting Wonen heeft in 2007 en 2008 geen jaarrekeningen opgemaakt. In 2009 is een nieuw bestuur benoemd. Het nieuw bestuur stelt de oude bestuurders aansprakelijk. De stichting stelt dat tussen 2006 en 2009 ongeveer een half miljoen aan haar vermogen is onttrokken. Overwegingen Rechtbank Het verwijt dat de stichting de oude bestuurders maakt, omvat dat er door hun tekortkoming geen administratie in de zin van artikel 2.10 BW aanwezig is. Dat er over 2007 en 2008 geen jaarrekeningen zijn opgemaakt acht de rechtbank een tekortkoming van de bestuurders waarvan hen een ernstig verwijt valt te maken. Zij hebben immers de statuten naast zich neergelegd.

 

Het clubhuis van een sportvereniging is in de loop der jaren stevig in verval geraakt. De voorzitter heeft een lokale aannemer opdracht gegeven voor een ingrijpende verbouwing. De aannemer maakt flinke kosten en laat andere opdrachten schieten. Er is echter onvoldoende geld in kas, waardoor de sportvereniging het contract niet kan nakomen. De aannemer lijdt hierdoor aanzienlijke schade. De aannemer spreekt de voorzitter en de andere bestuursleden in hun privévermogen aan. Het bestuur van een sportvereniging koopt een stuk grond voor de bouw van een nieuw clubhuis. Men vergeet echter bij de koop een ‘schoon grond verklaring’ te verzoeken. Achteraf blijkt de aangekochte grond vervuild en blijft de vereniging met een grote schade zitten. De vereniging claimt de schade bij haar bestuurders. Een stichting van een jazzfestival in een grote stad wordt geconfronteerd met sterk tegenvallende aantallen bezoekers. Hierdoor is sprake van een zeer zwaar tekort in de begroting en gaat de stichting failliet. De achterblijvende crediteuren stellen de bestuursleden van de stichting aansprakelijk.

 

Een hockeyvereniging laat kunstgrasvelden aanleggen en betaalt een gespecialiseerd bedrijf een flinke geldsom aan. Vervolgens gaat dat bedrijf failliet en kan de vereniging fluiten naar haar geld. De hockeyvereniging stelt de verantwoordelijke bestuursleden aansprakelijk, omdat zij onvoldoende hebben onderzocht of het bedrijf kredietwaardig was.

 

Bedrijf Y heeft in opdracht van een aantal stichtingen werkzaamheden verricht in het kader van de afstoting van hun onroerend goed nadat was besloten de stichtingen te liquideren. De directeur van bedrijf Y is tevens voorzitter van elk van de te liquideren stichtingen. De voorzitter wordt aansprakelijk gesteld door de Staat omdat bedrijf Y meer van de stichtingen aan betalingen heeft ontvangen dan waartoe zij gerechtigd was. Overwegen van het Gerechtshof Als voorzitter van de stichting diende de directeur zich te onthouden van alle gedragingen waardoor de rechten en belangen van bedrijf Y in een niet te rechtvaardigen zin ten koste van de rechten en belangen van die stichting werden gediend. De directeur diende als voorzitter van de stichtingen, waarin de belangen van de stichtingen en bedrijf Y tegenstrijdig waren, er voor te zorgen dat de desbetreffende besluiten en rechtshandelingen niet gunstig voor bedrijf Y konden uitpakken. Het Hof concludeert dat de voorzitter een ernstig verwijt treft.

 

Dhr. X en A waren bestuurders van Stichting Derdengelden. X heeft diverse betalingen aan zichzelf doen verrichten. De stichting is failliet gegaan. De curator houdt A aansprakelijk voor het boedeltekort. Overwegingen van het Gerechtshof Gelet op de doelstelling van de stichting waarvan A medebestuurder was en de daarop tijdens zijn bestuurderslidmaatschap van toepassing zijnde regelgeving levert dit onbehoorlijk bestuur op. A treft ter zake van het niet controleren van de betalingen van de stichting een ernstig verwijt.

 

Drie bestuursleden hebben een mislukte belegging gedaan met geld dat was gesubsidieerd door de gemeente. Hierdoor zijn miljoenen euro’s verdwenen. De bestuurders zijn deze belegging aangegaan buiten de gemeente en de overige bestuurders van de stichting om. De stichting stelt de drie voormalige bestuurders aansprakelijk voor de geleden schade. Overwegingen van het Gerechtshof Het Hof oordeelt dat de bestuurders van de stichting aansprakelijk zijn voor het verdwijnen van het geld van de stichting. De bestuurders waren verantwoordelijk om deskundige adviseurs te raadplegen om zo’n risicovolle belegging te doen. Dit gezien het feit dat de bestuurders zelf onvoldoende deskundig waren. Volgens het Hof kan hen een ernstig verwijt worden gemaakt. Het doen en nalaten van de betrokkenen wordt door het Gerechtshof als zo ernstig aangemerkt dat zij zijn veroordeeld tot vergoeding van de schade.

 

Stichting X is een huurovereenkomst aangegaan. De stichting loopt subsidie mis, waardoor deze failliet gaat. De verhuurder stelt de bestuurder van stichting X persoonlijk aansprakelijk voor de achterstallige huurpenningen. Overwegingen Rechtbank Omdat de stichting binnen een jaar na haar oprichting is gefailleerd geldt het wettelijk vermoeden dat bij de bestuurder de wetenschap aanwezig was dat de stichting haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet zou kunnen nakomen. En dus persoonlijk aansprakelijk is voor de achterstallige huurpenningen. In de verwachting een subsidie voor huisvesting te ontvangen, koopt het stichtingsbestuur van een scholengemeenschap alvast een nieuw pand. Een aannemer wordt in de arm genomen om dit te verbouwen. Na enige tijd blijkt dat de stichting niet voor de subsidieregeling in aanmerking komt. De aannemer kan niet worden betaald. De aannemer laat het hier niet bij zitten en schakelt een advocaat in. Deze spreekt namens hem de bestuurders persoonlijk aan voor de geleden schade.

 

Het bestuur van een middelgrote holdingmaatschappij met een aantal handelsondernemingen onttrekt doelbewust vermogen aan een zwaar verliesgevende dochter met de gedachte het vermogen op die wijze voor de groep veilig te stellen. De dochter gaat inderdaad failliet en de crediteuren blijven met lege handen achter. De curator stelt de bestuurders van de holding persoonlijk aansprakelijk namens de benadeelde crediteuren van de failliete dochter.

 

De DGA van een textielbedrijfje importeert fijne zijde uit Sri Lanka vanwege de zeer goede kwaliteit, hoewel hij weet dat het risico groot is dat door de jaarlijkse overstromingsproblematiek niet kan worden geleverd. De levering blijft inderdaad uit, waardoor de halfjaarlijkse haute couture collectie van een zeer trendy ontwerper grote vertraging oploopt… Zozeer zelfs dat deze collectie pas tegen het vallen van de herfst gereed is en de verkoopcijfers uiteraard schrikbarend laag zijn. De ontwerper stelt de DGA persoonlijk aansprakelijk. De aanspraak baseert hij op het gegeven dat de DGA onnodig risico heeft genomen, waardoor zijn contractspartner, de ontwerper, financiële schade heeft geleden.

 

Een meubelfabriek en een modebedrijf richten een joint-venture op om samen een modieuze bankstoffenlijn te ontwerpen, te produceren en op de markt te brengen. De investeringen van beide partijen zijn omvangrijk. Door gebrek aan een gedegen marktonderzoek blijkt pas in de laatste fase dat de belangstelling voor deze producten zeer gering is. De joint-venture wordt dan ook na korte tijd ontbonden. Dit mislukte avontuur brengt de meubelfabriek financieel op de rand van de afgrond en de verantwoordelijke directie neemt ontslag. Er treedt een nieuw bestuur aan, dat al snel besluit om de voormalige directie persoonlijk aansprakelijk te stellen voor de financiële schade.

 

Het bestuur van een scheepswerf is in een opperbeste stemming. Er is een overeenkomst getekend voor de bouw van twee zeer grote baggerschepen. In plaats van winst te kunnen boeken bedraagt het verlies echter ruim 25 miljoen euro. Dit luidt het faillissement in van de scheepswerf. De curatoren stellen dat het contract voor de bouw van deze schepen voor de werf organisatorisch en financieel een maatje te groot is geweest. Onder andere was het eigen vermogen te laag om de financiering van materialen te dekken. De curatoren stellen de bestuurders persoonlijk aansprakelijk.

 

===================================

 

Producent podcast: Faseovergang

Teksten en gastheer: Gerrit-Jan Doorneweerd

Email: faseovergang@gmail.com

Tel: nul zes één en vijftig 471065

Vormgeving en technische realisatie: Vitavoca.com